KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Postulát

Je prvou etapou formácie predpísanou našimi Konštitúciami: „Vzdelávanie a formácia sestier sa uskutočňuje v postuláte, noviciáte a junioráte." (K 158)

Je to:

  • čas odkrývania samej seba v očiach Boha Otca a prehlbovania vedomia vlastnej identity.
  • čas ďalšieho rozoznávania motivácii povolania i čas pomoci postulantke v dozrievaniu  k slobodnému rozhodnutiu pre zasvätený život ako ideálu svojej existencie.
  • predovšetkým čas pre ľudskú formáciu - usporiadanie a zmierenie sa s vlastnou históriou života, svojich darov, talentov, možností a súčasne nedostatkov, krehkosti i nezrelosti. Pretože na tomto ľudskom fundamente bude potom stavať „nový život v Kristovi" v noviciáte.
  • čas pozorného rozoznávania a verifikovania autentickosti Božej výzvy a možnosti postulantky dať na ňu odpoveď. Potrebné je rozhodnutie zmeniť doterajší štýl života a úprimná túžba po  odovzdaní, aby sa viac disponovala na prijatie toho, čo je nové

Postulantka objavuje identitu Milosrdnej sestry a Spoločnosť zasa objavuje postulantku v jej živote. Spoločnosť spolu s postulantkou pokračuje  v poznávaní jej povolania.

Postulát bezprostredne pripravuje postulantku na vstup do noviciátu.

Počet postulantiek:  1

Miesto postulátu: Ružomberok

2017postulat.jpg (150x200 px, 19.2 kbyte)

Magistra postulantiek:   s. M. Rudolfa Balážecová  

Postulantky:

  • Zuzana Gočíková 

 

 

 

 

 

Fotky zo vstupu do postulátu 2017

Fotografie

Medaily so sv.Vincentom, ktoré nosia postulantky.

Odovzdávanie medaily postulantke.

Postulantky v r.2014: Ksenia a Silvia.

Blahoželanie k vstupu do postulátu.