KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Postulát

Je prvou etapou formácie predpísanou našimi Konštitúciami: „Vzdelávanie a formácia sestier sa uskutočňuje v postuláte, noviciáte a junioráte." (K 158)

Postulát je:

  • čas odkrývania samej seba v očiach Boha Otca a prehlbovania vedomia vlastnej identity.
  • čas ďalšieho rozoznávania motivácii povolania i čas pomoci postulantke v dozrievaniu  k slobodnému rozhodnutiu pre zasvätený život ako ideálu svojej existencie.
  • predovšetkým čas pre ľudskú formáciu - usporiadanie a zmierenie sa s vlastnou históriou života, svojich darov, talentov, možností a súčasne nedostatkov, krehkosti i nezrelosti. Pretože na tomto ľudskom fundamente bude potom stavať „nový život v Kristovi" v noviciáte.
  • čas pozorného rozoznávania a verifikovania autentickosti Božej výzvy a možnosti postulantky dať na ňu odpoveď. Potrebné je rozhodnutie zmeniť doterajší štýl života a úprimná túžba po  odovzdaní, aby sa viac disponovala na prijatie toho, čo je nové

Postulantka objavuje identitu Milosrdnej sestry a Spoločnosť zasa objavuje postulantku v jej živote. Spoločnosť spolu s postulantkou pokračuje  v poznávaní jej povolania.

Postulát bezprostredne pripravuje postulantku na vstup do noviciátu.

 

Počet postulantiek:  2

Miesto postulátu: Ružomberok

Magistra postulantiek:   s. M. Lucia Krajňáková  s. Lucia s postulantkami Júliou a Monikou

Postulantky:

  • Júlia Labudová
  • Monika Kučerová

 

 

 

 

 

6. augusta 2018, na sviatok Premenenia Pána, vstúpili do ročnej formácie postulátu kandidátky Júlia a Monika. Počas svätej omše, ktorú v spoločenstve sestier celebroval novokňaz vdp. Dominik Kučera spoločne s vdp. Rastislavom Adamkom, prijali medailu Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Vincenta, ktorá bude pre ne vonkajším znakom príslušnosti k našej Kongregácii.

foto >>>

Zo života v postuláte:

postulat_2018
  postulat_2018
     

postulat_2018

... kapusta musí byť ...

 

postulat_2018

... ale prečo ten sud?  :-) ...

     

postulat_2018

... stále sa len nerobí, aj sa oslavuje...

 

postulat_2018

... napr. naše narodeniny ...

 


s. Rudolfa a postulantka Zuzka   Fotky zo vstupu do postulátu 2017 (Zuzana Gočíková)


Fotografie

Medaily so sv.Vincentom, ktoré nosia postulantky.

Odovzdávanie medaily postulantke.

Postulantky v r.2014: Ksenia a Silvia.

Blahoželanie k vstupu do postulátu.