KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality

Hľadanie POKLADU

V dňoch 18. - 20. júla 2008 sa uskutočnil prázdninový víkend dievčat vo veku od 7 do 15 rokov so sestrami Satmárkami vo Vrícku s názvom HĽADANIE POKLADU.

Program pripravila a viedla s. M. Priska spolu so sestrami: M. Ladislavou, M. Kristiánou, M. Gertrúdou a M. Luciánou. 43 dievčat bolo rozdelených do 4 skupín:   Motýliky,    Kvetinky,    Lístočky,    Medvedíky.

Hľadanie Pokladu pozostávalo:

  • z duchovných aktivít: ranná a večerná spoločná modlitba, spoločná krížová cesta za deti na celom svete, svätá omša, meditácia nad textom Svätého Písma s dramatickým vyjadrením textu, výtvarné vyjadrenie textu, riešenie biblických testov, spoločná modlitba posvätného ruženca
  • zo zábavných aktivít: opekačka, Erko-tance, futbal na ihrisku
  • zo súťažných aktivít: každá skupinka prechádzala cez jednotlivé stanoviská, na ktorých mala splniť určenú úlohu a získať čo najväčší počet bodov (lov rýb na Genezaretskom jazere, prenesenie vzácnej perly - ako ju nestratiť..., kŕmenie hladného draka, hasenie požiaru - ako najrýchlejšie zahasiť požiar?, zásah nepriateľa - hlavná chyba) Jednotlivým úlohám bol daný vnútorný zmysel.

JEŽIŠ - náš najvzácnejší POKLADZa každú splnenú úlohu mohli družstvá získať navigačné slovo, ktoré ich viedlo bližšie k Pokladu. Pospájané slová vytvorili vetu: NECHAJTE MALIČKÝCH PRÍSŤ KU MNE.

Družstvo, ktoré malo najväčší počet bodov našlo Poklad ako prvé, avšak Poklad získali všetky deti a našli ho v kaplnke noviciátu sestier. Bol ním obraz Pána Ježiša, ktorý im odovzdala s. M. Priska so slovami: „Ježiš je náš najväčší Poklad, ktorý máme hľadať, získať a chrániť si ho po celý život...."

Po spoločnom nedeľnom obede sme sa s dievčatami rozlúčili. Dievčatá boli veľmi vďačné a vyjadrili veľkú túžbu prísť o rok znova...

Našou veľkou odmenou boli radosťou žiariace očká dievčat, ich veselý spev i smiech...

Fotografie

Družstvo dievčat s názom: KVETINKY

Družstvo dievčat s názvom: LÍSTOČKY

Družstvo dievčat s názvom: MOTÝLIKY

Družstvo dievčat s názvom: MEDVEDÍKY je pripravené hasiť požiar...

...súťaž: Prenesenie vzácnej perly. Ako ju nestratiť?

...súťaž: Lovenie rýb...

...súťaž: Kŕmenie hladného draka...

...súťaž: Hasenie požiaru. Kto skôr uhasí požiar???

...súťaž: ...bod pre svoje družstvo získavali aj vedúce skupín.

...riešenie testov zo Svätého Písma...

Čo vieme o modlitbe posvätného ruženca? - pýta sa s. Priska. Poznáme tajomstvá ruženca? ...

...dievčatá pri jaskynke Lurdskej Panny Márie vo Vrícku - modlitba posvätného ruženca.

...pesniečky preplietané smiechom...

...pri spoločnom stolovaní sa naučíme všímať si spolustolujúcich a ochotne si navzájom poslúžiť. Aj tu zbierame body...

Hry na ihrisku: s. Anastázia pozorne očakáva loptu...

Hry na ihrisku: ...futbal...

Hry na ihrisku: ...volejbal...

Hry na ihrisku: ...kráľu, kráľu, daj vojáčka...

Myslíte, že mi to bude stačiť? - s. Kristiána

Kto je ešte smädný? - pýta sa s. Gertrúda

...nácvik tanečných krokov...

...tancuj, tancuj, vykrúcaj...

Nácvik spevu na svätú omšu...

...chcem Ti niečo povedať...