KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Bilancia za rok 2008

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením Refugium, začal prijímať prvých pacientov 1. decembra 2005. Dnes je to už vyše tri roky, čo hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, o ktorých starostlivosť je v domácich podmienkach nezvládnuteľná.

Od decembra roku 2005 do konca roku 2008 bolo do Hospicu prijatých 273 pacientov, z toho 216 pacientov odišlo do večnosti a 44 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia; ostatní boli na prelome roku 2008/2009 na oddelení.


Počty hospitalizácií

Počet hospitalizácií:

 • December 2005:           8  pacientov
 • Rok 2006:                     91  pacientov
 • Rok 2007:                   102  pacientov
 • Rok 2008:                     72 pacientov
 • Spolu:                          273 pacientov

  Prechod do večnosti:

 • December 2005:         4  pacienti
 • Rok 2006:                  68  pacientov
 • Rok 2007:                  84  pacientov
 • Rok 2008:                  60 pacientov
 • Spolu:                       216 pacientov

Návrat do domáceho prostredia:

 • Rok 2006:                  16  pacientov
 • Rok 2007:                  16  pacientov
 • Rok 2008:                   12 pacientov
 • Spolu:                          44 pacientov

 Hospodárenie

Prevádzka hospicu ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hradená z viacerých zdrojov. Časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.

V roku 2008 náklady na prevádzku Hospicu Milosrdných sestier (okrem odpisov budovy) boli vo výške 6 403 tis. Sk, t.j. o 686 tis. Sk viac ako v roku 2007.

 

 • Percentuálne členenie nákladov    roku 2008:  
  • Mzdové náklady   vrátane zák. poistenia: .......................... 63,6 %
  • Strava ....................................................................................   8,8 %
  • Lieky a zdravotnícky materiál ........................................... 7,6 %
  • Upratovanie, pranie, žehlenie ...........................................  7,6 %
  • Energie   (elektrická energia, plyn, voda) ..............................  5,8 %
  • Ostatné materiálne náklady ............................................... 3,1 %
  • Ostatné služby  (opravy, cestovné, vedenie účtovníctva,
  • psychológ, a iné) ....................................................................... 3,5  %
  • N á k l a d y    s p o l u :   ....................................................... 100 %    (t.j.  6 403 tis. Sk)
V roku 2008 bola v priemere denne poskytnutá v Hospici Milosrdných sestier starostlivosť 12,56 pacientom.
Denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta (pri reálnej obložnosti) boli v roku 2008 v priemere vo výške 1.396,- Sk (46,34 EUR).
 • Percentuálne členenie zdrojov krytia prevádzky Hospicu Milosrdných sestier - vychádzajúc z výsledkov roku 2008:
  • Zdravotné poisťovne ............................. 50,4 %    
  • Dary pacientov a príbuzných .............. 28,8 %    
  • 2 % z dane z PFO .................................... 15,8 %
  • Ostatné dary, príspevky ........................  3,2 %    
  • Deficit .......................................................... 1,8 %     

K 1.1. 2009 má Refugium n. o. - prevádzkovateľ Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne uzatvorené zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa    
 • Spoločná zdravotná poisťovňa       
 • ZP Apollo                                             
 • ZP Dôvera                 
 • ZP Union

V roku 2008 došlo k očakávanému zvýšeniu nákladov oproti roku 2007. Už začiatok roku 2009 jasne naznačil, že došlo k zvýšeniu cien energií; mzdy pracovníkov sú i napriek miernemu zvýšeniu v roku 2008 stále nízke. ...aj vplyv týchto faktorov bude dôvodom toho, že rok 2009 nám opäť neprinesie pokles ale nárast režijných nákladov...

Pre udržanie krásneho diela lásky, snažiaceho sa o zachovanie ľudskej dôstojnosti v ťažkej a pokročilej chorobe, ktorým Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je, je potrebné neustále hľadať nové zdroje krytia zvyšujúcich sa nákladov.

Okrem existujúcich zdrojov krytia nákladov (platby zdravotných poisťovní, dary od pacientov, ich príbuzných a iných darcov, príjmy z 2 % z dane, príspevok z Ligy proti rakovine) v roku 2009 prichádzajú DARCOVIA so ŠĽACHETNÝM SRDCOM, ktorí prostredníctvom svojho daru pomáhajú spolufinancovať starostlivosť o pacientov hospicu.   Viac o projekte:    Dar šľachetného srdca >>>

Napriek rôznym problémom, s ktorými sme sa v uplynulom období prevádzky hospicu stretli, vnímame veľkú Božiu pomoc a veríme, že pokiaľ budú ľudia, ktorí budú potrebovať pomoc, vždy budú i veľkodušní bratia a sestry, ktorí im s láskou túto pomoc poskytnú.


2 % zaplatenej dane z príjmov

Refugium, n.o. prijalo pre zariadenia, ktoré prevádzkuje (pre zdravotnícke zariadenie Hospic Milosrdných sestier a pre sociálne zariadenie Domov dôchodcov Job)  v roku 2008 z 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2007 celkom:  1.023.459,- Sk

Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

    • Čerpanie v roku 2008: 
     • 144.650,00 Sk   - modernizácia signalizačného zariadenia Hospicu Milosrdných sestier
     •    82.794,00 Sk   - maľovanie oddelenia Hospicu
     • 180.254,10 Sk    - lieky pre pacientov Hospicu
     • 104.386,20 Sk    - zdrav. materiál pre pacientov Hospicu
     •    59.226,70 Sk   - čistiace a hyg. prostiredky - Refugium n.o.
     •  164.321,00 Sk   - spotreba el. energie - Refugium n.o.
     •    74.055,00 Sk   - spotreba vody - Refugium n.o.
     •  213.772,00 Sk   - spotreba plynu - Regugium n.o.

Deň narcisov 2008

Refugium, n.o. prijalo pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne od Ligy proti rakovine z  verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2008 čiastku 150.000,- Sk.

Peniaze boli použité na nákup:

    • 2 ks   Odsávačky (F-40.00, F-31.00)                    27.686,50 Sk
    • 3 ks   Antidekub. matrac + pumpa                       18.835,50 Sk
    • 1 ks   Resus. vak pre dospelých                             3.570,00 Sk
    • 1 ks   Digitálny tlakomer OMRON M6 Comfort     2.368,00 Sk        
    • 1 ks   EKG prístroj Bioset 3700                              70.000,00 Sk
    • 1 ks   Koncentrátor O2 - Platinum 5, Sens O2    49.950,00 Sk
        • Spolu      172.410,00 Sk 
 Chýbajúcu čiastku 22.410,- Sk pokryli finančným darom Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky z prijatých darov od štedrých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier.

Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú Vám veľkou vďakou... 
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.

Bilancia:    rok 2007
MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>